સરકારી જમીન લાખો માં વેચાઈ

જો સરકારી જમીન ની કોર્ટ મેટર ચાલતી હોય તો નિકાલ આવના પહેલા મનપા એ શાળા સંચાલક ને કબજો કેમ આપ્યો ….
શાળા સંચાલક અને અધિકારીઓ ગોળ ગોળ વાતો કેમ કરે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

નેતા અધિકારી ઓ ની મિલી ભગત??

સુરત મહાનગરપાલિકાની સરકારી જગ્યા પ્રાઇવેટ શાળાના સંચાલક એમ.એ ટી સ્કૂલ વાળા વાપરી રહ્યા છે પાલિકાની આખી જગ્યા હોવા છતાં પણ પાલિકાએ આવવા જવાનો રસ્તો કેમ આપ્યો . તિરંગા ગુજરાતને એવું જાણવા મળેલ છે કે, પ્રાઇવેટ સ્કૂલ સંચાલક દ્વારા રૂપિયાનો વહીવટ કરવામાં આવેલ છે તે માટે સુરત મહાનગરપાલિકાની જગ્યા આપેલ છે. […]

Subscribe US Now